Referensi Worldview Islam Syari’ah

referensi-worldview-islam-syariah-saa-studi-agama-agama-unida-gontor

Referensi Worldview Islam Syari’ah. Worldview Islam Syari’ah   adalah kurikulum inti dan kompetensi utama bagi seluruh program studi di UNIDA Gontor. Sebagai lanjutan dari Worldview Islam Aqidah, mata kuliah ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa dengan pandangan mengenai Islam sebagai syariat dan akhlak yang membentuk sistem ibadah, etika, dan hukum.

Makna dan Konsep Syariah, Tarikh Tasyri’al Islamy, Konsep Ibadah dalam Islam, Hubungan Ritual (ibadah) dan Akhlak, Konsep dan Sumber-sumber Hukum Islam (MasadirAsliyah wa Tab’iyah), Metode Pengambilan Hukum (Istinbath al-Ahkam), Filsafat Hukum Islam, Maqashid Syariah, Konsep Bid’ah, Fiqih Aulawiyat (Prioritas Amal), Fiqih Waqi’.

Daftar Referensi dan Literatur Mata Kuliah Worldview Islam Syari’ah

Berikut adalah daftar referensi dan literatur dalam Mata Kuliah Ilmu Perbandingan Agama yang digunakan di Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor. Referensi dan Literatur ini, selain dapat ditemukan di perpustakaan juga bisa diunduh/ download secara gratis di SINI.

 1. Abdul Karim Zaidan, al-Madkhol lidirosat as-Syari’ah, (Alexandaria: Dar Umar bin Khottab)
 2. Yusuf Qardlawi, Madkhol Lidirasat as-Syari’ah al-Islamiyah, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993)
 3. Mahmud Syalthut, al-Islam: Aqidah wa Syari’ah (Kairo: Dar as-Syuruq, 1998)
 4. Manna’ al-Qotthan, at-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001)
 5. Yusuf al-Qardlawi, al-Ibadah fi al-Islam, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992)
 6. Musfir bin Ali Muhammad al-Qahthani, Manhaj istimbath Ahkam an-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu’ashirah, (Jedah: Dar al-Andalus al-Hadhra’-Dar Ibn Hazm, Cet. II, 2010)
 7. Jasir Audah, Maqashid as-Syari’ah: Dalil li al-Mubtadi’in, (Kairo: Ma’had ‘Alam lil Fikr al-Islamiy)
 8. Jasir Audah, Maqashid as-Syari’ah Falsafatun lit-Tasyri’ al-Islami Ru’yah Mandhumiyyah, (London: Woshinton, al-Ma’had al-Alamy li al-Fikri al-Islami)
 9. Ahmad ar-Raisuni, al-Madkhol ila Maqashid as-Syari’ah, (Cairo: Darul Kalimah, 2009)
 10. Abdul Wahhab Khalaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, (Kairo: Maktabah ad-Da’wah al-Islamiyah)
 11. M. al-Ghazali, Huquq al-Insan Baina Ta’alim al-Islam wa I’lan al-Umam al-Muttahidah, (Kairo: Nahdhat Misr, Cet. V, 2005)
 12. Hamka, Studi Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982)
 13. Dr. Abdul Ilah Al Arfaj, Konsep Bid’ah dan Toleransi Fiqih (Jakarta: Al-Itishom.
 14. Dr. Yusuf Qaradhawi, Fi Fiqhil Aulawiyat, Dirosah Jadiidah fii Dhou’il Qur’ani was Sunnah,
 15. Dr. Yusuf Qaradhawi Membumikan Islam Keluasan Dan Keluwesan Syariat Islam Untuk Manusia (Bandung: Mizan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *